Công khai Ngân sách theo Thông tư 61

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 1388/UBND-TCKH ngày 14 tháng 08 năm 2017 của UBND huyện Hòa Vang về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN NĂM 2015;

Trường MN số 2 Hòa Liên Báo cáo công khai ngân sách theo Thông tư 61/2017/TT-BTC cụ thể như sau: